Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2. Aby prevádzkovateľ naplnil zákonné požiadavky a zaistil riadny chod Spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj tretie subjekty. Ide najmä o orgány verejnej správy, našich poskytovateľov IT služieb, advokátov, kuriéri a spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, poradenské a iné služby, s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, PSČ (obchodné meno, adresa sídla, PSČ, IČO, DIČ – ak sa jedná o právnickú osobu alebo živnostníka), kontaktný telefón, e-mail, prípadne kontaktné údaje príjemcu, t.j., meno, priezvisko, adresa na doručenie, PSČ (obchodné meno, adresa na doručenie, PSČ – ak sa jedná o právnickú osobu alebo živnostníka), kontaktný telefón.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

6. Informácie o možnosti uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sú uvedené v súbore nižšie.

pdf-icon


Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb